Nhập dữ liệu vào Sono

Nhập các giao dịch hiện có vào ứng dụng Sono từ tập tin CSV

Cấu trúc tập tin

Bạn có thể nhập các giao dịch hiện có của mình vào ứng dụng Sono từ tập tin CSV. Tập tin CSV phải có các cột sau:

id,date,contact_name,amount,currency_code,grace_amount,due_date,description

Thứ tự của các cột rất quan trọng. Dữ liệu sẽ không được nhập vào nếu thứ tự các cột không đúng.

Hàng tiêu đề là không bắt buộc.


id

Đây là ID của giao dịch. Nếu ID trống, ID giao dịch sẽ được tạo tự động. Vui lòng đảm bảo mỗi ID trong tập tin CSV là duy nhất.

Cần có: không cần
Định dạng: số nguyên dương hoặc UUID
Ví dụ:

 • 1
 • 2
 • 1234
 • 2a69c41d-4b46-47b3-b4aa-83f5cbce7978

date

Ngày của giao dịch. Đây là ngày mà giao dịch được thực hiện.

Cần có: cần
Định dạng: ngày theo chuẩn ISO-8601
Ví dụ:

 • 2012-02-27
 • 2012-02-27 13:27:00
 • 2012-02-27 13:27:00.123456789z
 • 2012-02-27 13:27:00,123456789z
 • 20120227 13:27:00
 • 20120227T132700
 • 20120227
 • +20120227
 • 2012-02-27T14Z
 • 2012-02-27T14+00:00

contact_name

Tên của người giao dịch liên quan đến giao dịch này. Nên đặt trong dấu ngoặc kép ("") nếu chứa dấu phẩy.

Cần có: cần

Định dạng: Chuỗi (không quá 48 ký tự)

Ví dụ:

 • Andy Tran
 • Thanh Nguyen
 • Nick

amount

Số tiền của giao dịch. Nếu dương có nghĩa là bạn nhận số tiền này. Nếu âm có nghĩa là bạn đã đưa số tiền này cho một giao dịch.

Cần có: cần

Định dạng: double

Ví dụ:

 • 1200
 • 9.99

currency_code

Loại tiền của giao dịch.

Cần có: cần

Định dạng: mã tiền tệ theo chuẩn ISO-4217

Ví dụ:

 • USD
 • VND

grace_amount

Số tiền cảm ơn của giao dịch. Không được âm.

Cần có: không cần

Định dạng: double

Ví dụ:

 • 1200
 • 9.99

due_date

Ngày đến hạn của giao dịch. Đây là ngày mà số tiền cần được trả lại. Không được trước ngày ở cột date.

Cần có: không cần
Định dạng: ngày theo chuẩn ISO-8601
Ví dụ:

 • 2012-02-27
 • 2012-02-27 13:27:00
 • 2012-02-27 13:27:00.123456789z
 • 2012-02-27 13:27:00,123456789z
 • 20120227 13:27:00
 • 20120227T132700
 • 20120227
 • +20120227
 • 2012-02-27T14Z
 • 2012-02-27T14+00:00

description

Mô tả cho giao dịch. Nên đặt trong dấu ngoặc kép ("") nếu chứa dấu phẩy.

Cần có: không cần

Định dạng: Chuỗi (không quá 128 ký tự)

Ví dụ:

 • Nick borrowed to buy his new iPhone
 • "Thanh borrowed to buy his new iPhone, iPad and Macbook"

Giới hạn

Nếu bạn đang nhập vào tài khoản đăng nhập, bạn chỉ có thể nhập tối đa 1000 giao dịch mỗi tập tin. Nếu bạn đang sử dụng chế độ lưu trữ cục bộ, không có giới hạn như vậy.


Ghi đè dữ liệu

Nếu bạn đang nhập vào tài khoản đăng nhập, bất kỳ giao dịch nào có cùng ID với giao dịch trong tập tin CSV sẽ bị ghi đè. Nếu bạn đang sử dụng chế độ lưu trữ cục bộ, các giao dịch có cùng ID với các giao dịch hiện có sẽ không được nhập.