Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Tuyên bố Quyền riêng tư Ứng dụng

Tuyên bố quyền riêng tư này (“Tuyên bố quyền riêng tư”) áp dụng cho việc xử lý thông tin cá nhân có thể xác định được do bạn gửi hoặc thu thập từ bạn trong quá trình sử dụng ứng dụng tương ứng (“Ứng dụng”). Ứng dụng được cung cấp bởi Sono (và có thể được cung cấp bởi Sono thay mặt cho một đối tác hoặc đối tác cấp phép của Sono (“Đối tác Ứng dụng”)). Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các thực tiễn và chính sách được trình bày trong Tuyên bố Quyền riêng tư này.

Thông tin cá nhân Sono sẽ thu thập?

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ người dùng của chúng tôi:

Thông tin Cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi có thể nhận và lưu trữ những thông tin bạn gửi cho Ứng dụng bao gồm tên và địa chỉ email.

Thông tin Cá nhân Tự động Thu thập: Chúng tôi nhận và lưu trữ các loại thông tin liên quan đến việc sử dụng khi bạn tương tác với Ứng dụng. Ví dụ, Sono có thể tự động nhận và ghi lại thông tin về địa chỉ IP của máy tính của bạn, ID người dùng Google, v.v. Thông tin như vậy có thể được chia sẻ dưới dạng tổng hợp (không xác định cá nhân) với các đối tác của chúng tôi.

Sono sử dụng thông tin mà nó thu thập như thế nào?

Sono sử dụng thông tin được mô tả trong Tuyên bố Quyền riêng tư này (i) bên trong, để phân tích, phát triển và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình, và (ii) như đã nêu ở phần “Liệu Sono có Chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà nó thu thập” ở phía dưới.

Xử lý thông tin cá nhân bởi đối tác ứng dụng.

Sono có thể cung cấp thông tin cá nhân cho Đối tác Ứng dụng tương ứng. Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi Đối tác Ứng dụng là tuân theo chính sách riêng tư riêng của Đối tác Ứng dụng - và không phải là Tuyên bố Quyền riêng tư này.

Sono có chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà nó nhận được không?

Thông tin cá nhân về người dùng của chúng tôi là một phần không thể thiếu của ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai (ngoại trừ việc chia sẻ thông tin của bạn với Đối tác Ứng dụng tương ứng - xem phần “Xử lý Thông tin Cá nhân bởi Đối tác Ứng dụng” ở phía trên). Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như đã mô tả dưới đây.

Đối tác Ứng dụng: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Đối tác Ứng dụng tương ứng (xem phần “Xử lý Thông tin Cá nhân bởi Đối tác Ứng dụng” ở phía trên).

Bảo vệ Sono và Người khác: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin tưởng tốt rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ pháp luật; áp dụng hoặc thực hiện các điều kiện sử dụng và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Sono, nhân viên của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc người khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác về bảo vệ gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Dưới Sự Đồng Ý Của Bạn: Trừ khi quy định ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba, và bạn sẽ có thể ngăn chặn việc chia sẻ thông tin này.

Điều kiện sử dụng.

Nếu bạn quyết định sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng, việc sử dụng/truy cập và bất kỳ tranh chấp nào về quyền riêng tư khả năng phát sinh đều phải tuân theo Tuyên bố Quyền riêng tư này và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, bao gồm các giới hạn về thiệt hại, trọng tài tranh chấp và áp dụng luật pháp của tiểu bang California.

Ứng dụng/website bên thứ ba.

Ứng dụng có thể cho phép bạn liên kết đến các ứng dụng hoặc trang web khác. Các ứng dụng/trang web bên thứ ba như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của Sono, và các liên kết như vậy không thành lập một sự ủng hộ từ Sono đối với những ứng dụng/trang web khác hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua chúng. Các thực tiễn bảo mật và an ninh của các ứng dụng/trang web bên thứ ba liên kết đến Ứng dụng không được bao phủ bởi Tuyên bố Quyền riêng tư này, và Sono không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.

Thông tin cá nhân nào bạn có thể truy cập?

Sono cho phép bạn truy cập vào các thông tin sau về bạn để xem, và trong một số tình huống, cập nhật thông tin đó. Danh sách này có thể thay đổi trong trường hợp Ứng dụng thay đổi.

  • Thông tin tài khoản và hồ sơ người dùng
  • Địa chỉ email của người dùng, nếu có
  • Dữ liệu cụ thể của Ứng dụng

Yêu cầu xóa dữ liệu người dùng

Ứng dụng cung cấp cho người dùng tùy chọn yêu cầu xóa dữ liệu của họ. Người dùng có thể bắt đầu yêu cầu xóa dữ liệu bằng cách truy cập cài đặt tài khoản của họ trong ứng dụng. Để làm như vậy, người dùng có thể dẫn đường đến menu “Cài đặt”, sau đó tiến hành đến phần hồ sơ và cuối cùng, nhấp vào nút “XÓA TÀI KHOẢN”. 72 giờ sau khi xác nhận xóa tài khoản, tất cả dữ liệu cá nhân liên quan sẽ được xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ và hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền riêng tư và an ninh của dữ liệu người dùng và sẽ nhanh chóng xử lý tất cả các yêu cầu xóa dữ liệu hợp lệ.

Trẻ em có thể sử dụng ứng dụng không?

Trang web của chúng tôi và các dịch vụ có sẵn thông qua Sono không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Sono không biết hoặc cố ý thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi và tin rằng trẻ em mọi độ tuổi nên được sự đồng ý của cha mẹ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia vào trải nghiệm trực tuyến của con bạn.

Thay đổi trong tuyên bố quyền riêng tư này.

Sono có thể điều chỉnh Tuyên bố Quyền riêng tư này từ thời gian này sang thời gian khác. Việc sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập hiện nay phải tuân theo Tuyên bố Quyền riêng tư đang hiệu lực vào thời điểm thông tin được sử dụng. Nếu chúng tôi thay đổi cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn. Người dùng phải tuân theo bất kỳ thay đổi nào trong Tuyên bố Quyền riêng tư khi anh ta hoặc cô ấy sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng sau khi các thay đổi này được đăng.

Câu hỏi hoặc quan ngại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về quyền riêng tư trên trang web của chúng tôi, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn chi tiết tại hello@sonofinance.com. Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết mọi quan ngại của bạn.

Ngày Có Hiệu Lực: 16 tháng 11 năm 2021